Regulamin Szkoły Salsa House

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Zajęcia w Salsa House odbywają się w lokalizacji: Rondo Matecznego 1/Zamoyskiego 79A, Kraków. Grafik zajęć dostępny jest na stronie www.salsahousekrakow.pl w zakładce Grafik.

2.        Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Salsa House oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Salsa House potrzebnych do jej wydania (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy). Regulamin jest dostępny w siedzibie Salsa House i na stronie internetowej www.salsahousekrakow.pl. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

3.        Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 

4.        Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Szkoły, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 

5.        Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia, wyłącznie przez strefę klienta: https://salsahousekrakow.strefaklienta.com.pl/.

6.        W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem, z opłaconym wejściem jednorazowym, a w przypadku kart Multisport (Classic, Plus, Senior, Student), FitProfit i Medicover – z ważną opłatą rezerwacyjną/kaucją.
Do kart Multisport i Medicover obowiązuje 10zł dopłaty do każdej z pierwszych dwóch godzin zajęć. Trzecia godzina i każda kolejna bez dopłaty. Zasada nie obowizuje w przypadku kursów crash oraz zajęć jednorazowych.

7.        Salsa House ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.

8.        Szkoła informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności trenera. Zajęcia prowadzone w Szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

9.        Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.

10.     Instruktor w Salsa House prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

11.     Osoby chcące dołączyć do kursu od poziomu P2 lub wyżej zobowiązani są do wcześniejszego skonsultowania się z Instruktorem.

12.     Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 8 osób Salsa House ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.

13.     W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany terminu kursu Salsa House zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

14.     Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

15.     Na zajęciach zalecany jest wygodny, niekrępujący ruchów strój oraz wygodne obuwie np. sportowe.

16.     Kursanci Salsa House mają prawo korzystania z szatni znajdujących się w siedzibie Szkoły.

17.     Salsa House informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Szkoły. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.

18.     Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

19.     Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

20.     Salsa House informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

21.     Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.

22. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów oraz spożywania alkoholu. W sytuacji nie przestrzegania tej zasady, Szkoła zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika bez możliwości powrotu na zajęcia.

PŁATNOŚCI, KAUCJE, ZWROTY

1.        Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe jedynie po wykupieniu karnetu/pojedynczego wejścia lub skorzystanie z Kart Partnerskich Benefit System, Medicover Sport lub FIT Profit. Szczegółowy cennik dostępny na stronie www.salsahousekrakow.pl

2.        Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie.

3.        Opłata za zajęcia może odbywać się wyłącznie gotówką w siedzibie szkoły (w godzinach otwarcia Szkoły).
 

4.        Istnieje możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku dostępności miejsc na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 

5.        Osoby z Kartami Partnerskimi są zobowiązani do wpłaty opłaty rezerwacyjnej/kaucji w wysokości 30zł od osoby. Bez opłaconej kaucji klient posiadający kartę nie ma zapewnionej rezerwacji miejsca na kursie oraz może zostać mu odmówione prawo wejścia na zajęcia
.

6.        Każda osoba, która przebywa na terenie Szkoły musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty klubowej jest zmuszona opuścić Szkołę w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Szkoły w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Szkole poza wyznaczonymi warunkami.
 

7.        Otrzymanie karty klubowej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta ze Szkoły lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

a)        Uczestnicy podpisują przy zakupie abonamentu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.

b)       Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie danych osobowych.

c)        Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

d)       Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
 

8.        Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Szkoły na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:

a)        Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Szkoły lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.

b)       Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
 

9.        Kaucja w wysokości 30 zł obejmuje wszystkie kursy na które uczestnik wchodzi z Kartami Partnerskimi.
 

10.     Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją.

11.     Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję, (jeśli przysługuje zwrot), najpóźniej 2 miesiące od daty rezygnacji z zajęć. 

12.     Uczestnik ma prawo odwołać uczestnictwo w zajęciach bez konsekwencji finansowych. Zgłoszenie musi nastąpić minimum 6h przed rozpoczęciem danych zajęć.  

13.     W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 6h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 6h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.

14.     Salsa House zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Salsa House nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt nr tego powyżej.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

15.     Aby nie tracić kaucji, uczestnik może znaleźć zastępstwo podczas swojej nieobecności. Imię i nazwisko osoby musi zostać podane mailowo najpóźniej 6h przed rozpoczęciem zajęć.

16.     Aby nie tracić kaucji, uczestnik ma prawo w ciągu 7 dni odrobić stracone zajęcia na innej grupie open (Niezgłoszonych nieobecności nie można odrobić na praktisie).
 

17.     Osoba na zastępstwo musi odbić kartę Multisport, wysłać sms lub zapłacić za pojedyncze wejście. Wejście darmowe jest możliwe tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszająca zastępstwo opłaciła już wcześniej karnet.

18.     Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach jednorazowo (bez kaucji) bez prawa do rezerwacji miejsca, upewniając się bezpośrednio przed zajęciami o dostępności miejsc. W razie ich braku Salsa House ma prawo odmówić wejścia na zajęcia.

19.     Użytkownicy kart mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów za wyjątkiem lekcji indywidualnych.

20.     Uczestnik ma możliwość skorzystania z nielimitowanej liczby zajęć w ciągu jednego dnia.

21.     Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera szkoły, czyli Benefit Systems, Medicover oraz Fit Profit .

BEZPIECZEŃSTWO

1.   Szkoła Salsa House nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły.

2.   Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.

3.   Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

4.   Osoba zapisująca się na kurs w Szkole Salsa House, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.   W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: http://salsahousekrakow.pl/polityka-prywatnosci/

SIŁA WYŻSZA

1.     Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2.     W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3.     W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

4.     W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5.     Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

6.     Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

7.     W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

8.     Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Salsa House stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a)     Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w?przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 

b)     Salsa House Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i?higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: http://salsahousekrakow.pl/procedura-bezpieczenstwa-sanitarnego/

c)     Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d)     Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

Zasady funkcjonowania Szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

 

1. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.:

2. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829, zgodnie z poniższymi zastrzeżeniami:

a)     w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w pkt 2,

b)     Salsa House zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane pkt 2 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,

c)     jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnię akademicką i wykładnię praktyków z wykształceniem prawniczym,

d)     przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,

e)     w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

3. Salsa House oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

a)     Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.

b)     Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako "practis"

c)     Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

4. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskaliśmy subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rowoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR S.A.

 

Salsa House Kraków

Jedyna TAKA Szkoła Tańca w samym Sercu Krakowa. Doświadczeni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pasja i profesjonalizm. Grupowe i indywidualne lekcje tańca z różnych technik i na różnych poziomach zaawansowania. Salsa kubańska, Bachata, Salsa Lady Style, Reggaeton, Afro, Rumba, Izolacje - wybierz swój styl i dołącz do nas!

czytaj więcej

OBOWIĄZUJĄCY GRAFIK I ZAPISY PRZEZ STRONĘ:

https://salsahousekrakow.strefaklienta.com.pl