Regulamin Szkoły Salsa House

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia prowadzone w Szkole mają charakter edukacyjno-sportowy i odbywają się w lokalizacj: ul. Długa 17A .
  Grafik zajęć dostępny jest na stronie www.salsahousekrakow.pl w zakładce Grafik.
 2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Salsa House oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Salsa House potrzebnych do jej wydania (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy). Regulamin jest dostępny w siedzibie Salsa House i na stronie internetowej www.salsahousekrakow.pl.
  Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia, wyłącznie mailowo na adres salsahousekrakow@gmail.com.
 4. W zajęciach mają prawo uczestniczyć tylko osoby z ważnym karnetem, z opłaconym wejściem jednorazowym, a w przypadku kart Multisport Plus i OK system – z ważną opłatą rezerwacyjną/kaucją.
 5. Salsa House ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
 6. Osoby chcące dołączyć do kursu od poziomu P2 lub wyżej zobowiązani są do wcześniejszego skonsultowania się z Instruktorem.
 7. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 8 osób Salsa House ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 8. W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany terminu kursu Salsa House zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 9. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.
 10. Na zajęciach zalecany jest wygodny, niekrępujący ruchów strój oraz wygodne obuwie np. sportowe.
 11. Kursanci Salsa House mają prawo korzystania z szatni znajdujących się w siedzibie Szkoły.
 12. Salsa House nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni czy na terenie Szkoły.
 13. Terminy lekcji indywidualnych są uzależnione od dostępności sali tanecznej, dyspozycyjności instruktora oraz preferencji klienta.

§2
PŁATNOŚCI, KAUCJE, ZWROTY

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe jedynie po wykupieniu karnetu/pojedynczego wejścia lub skorzystanie z Kart Partnerskich Benefit System lub OK System.
  Szczegółowy cennik dostępny na stronie www.salsahousekrakow.pl
 2. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie.
 3.  Opłata za zajęcia może odbywać się wyłącznie gotówką w siedzibie szkoły (w godzinach otwarcia Szkoły).
 4. Istnieje możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku dostępności miejsc na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 5. Osoby z Kartą Multisport lub OK. System są zobowiązani do wpłaty opłaty rezerwacyjnej/kaucji w wysokości 30zł od osoby. Bez opłaconej kaucji klient posiadający kartę nie ma zapewnionej rezerwacji miejsca na kursie oraz może zostać mu odmówione prawo wejścia na zajęcia.
 6. Kaucja w wysokości 30 zł obejmuje wszystkie kursy na które uczestnik wchodzi z Kartą Multisport lub OK System.
 7. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją.
 8. Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję, (jeśli przysługuje zwrot), najpóźniej 2 miesiące od daty rezygnacji z zajęć. 
 9. Uczestnik ma prawo odwołać uczestnictwo w zajęciach bez konsekwencji finansowych. Zgłoszenie musi nastąpić minimum 24h przed rozpoczęciem danych zajęć. 
 10. Każda nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona w czasie krótszym niż 24h, na którymkolwiek z kursów, będzie skutkowała potrąceniem 15 zł z wpłaconej kaucji z koniecznością jej uzupełnienia po zakończonym poziomie. 
 11. Aby nie tracić kaucji, uczestnik może znaleźć zastępstwo podczas swojej nieobecności. Imię i nazwisko osoby musi zostać podane mailowo najpóźniej 24h przed rozpoczęciem zajęć.
 12. Aby nie tracić kaucji, uczestnik ma prawo w ciągu 7 dni odrobić stracone zajęcia na innej grupie open (Niezgłoszonych nieobecności nie można odrobić na praktisie).
 13. Osoba na zastępstwo musi odbić kartę Multisport, wysłać sms lub zapłacić za pojedyncze wejście. Wejście darmowe jest możliwe tylko w przypadku, gdy osoba zgłaszająca zastępstwo opłaciła już wcześniej karnet.
 14. Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach jednorazowo (bez kaucji) bez prawa do rezerwacji miejsca, upewniając się bezpośrednio przed zajęciami o dostępności miejsc. W razie ich braku Salsa House ma prawo odmówić wejścia na zajęcia.
 15. Użytkownicy kart mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów za wyjątkiem lekcji indywidualnych.
 16. Uczestnik ma możliwość skorzystania z nielimitowanej liczby zajęć w ciągu jednego dnia.
 17. Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera szkoły, czyli Benefit Systems oraz OK System.
 18. W przypadku osób z karnetem, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu.
 19. Za zgłoszone wcześniej nieobecności uczestnik ma prawo ubiegać się o rabat na karnet wykupiony na kolejny poziom danego kursu. Rabat wynosi 10% od standardowej ceny.

§3
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Szkoła Salsa House nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 3. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 4. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 5. Z zajęć prowadzonych przez Szkołę nie mogą skorzystać osoby, które:
  - obserwują  u  siebie  objawy  choroby  zakaźnej;  powinni  udać  się  do  domu  i  skorzystać z teleporady medycznej,
  - są objęci kwarantanną lub izolacją,
  - mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 6. Każda osoba chcąca wziąć udział w zajęciach ma obowiązek podpisania oświadczenia uczestnika zajęć w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej Covid 19. Odmowa podpisania oświadczenia PRZED rozpoczęciem zajęć uniemożliwia wzięcie udziału w zajęciach.
 7. Każda osoba chcąca wziąć udział w zajęciach ma obowiązek wyrażenia zgody na bezdotykowy pomiar temperatury przy wejściu do Szkoły. Temperatura ciała powyżej 37.5 stopnia Celsjusza uniemożliwia wzięcie udziału w zajęciach.
 8. Każdy uczestnik przed wejściem oraz przy wyjściu ze Szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
 9. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości między Uczestnikami, Prowadzącymi zajęcia oraz Pracownikami. Rekomendowane są minimum 2 metry.
 10. Czas trwania zajęć ustala sięna 50 min. Po nim następuje 15 min przerwy przeznaczonej na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu między wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.
 11. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych w trakcje zajęć przez osoby ćwiczące.

§4
ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI ZWIĄZANYMI Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ SARS-COV-2 PO 23.10.2020 R.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

a.     w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w  § 4, punkt 1.

b.     Salsa House zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie § 4, punkt 1, ust. a w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

c.     jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

d.     przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

e.     w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Salsa House zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dane osobowe zbierane są w celu możliwości powiadamiania Uczestników o odwołaniu, starcie oraz wszelkich zmianach związanych z kursami.

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Salsa House.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 

Salsa House Kraków

Jedyna TAKA Szkoła Tańca w samym Sercu Krakowa. Doświadczeni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pasja i profesjonalizm. Grupowe i indywidualne lekcje tańca z różnych technik i na różnych poziomach zaawansowania. Salsa kubańska, Bachata, Salsa Lady Style, Reggaeton, Afro, Rumba, Izolacje - wybierz swój styl i dołącz do nas!

czytaj więcej

Grafik zajęć